PRIVACY VERKLARING VAN INTR.

I. NAAM EN ADRES VERANTWOORDELIJKE
De verantwoordelijke als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming en overige nationale gegevensbeschermingswetgeving van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsbepalingen is:

INTR. bv
Hamburgweg 8
7418 ES Deventer
Nederland
Tel.: 088 – 0204000
E-mail: info@intr.nl
Website: www.intr.nl

II. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING
De functionaris voor de gegevensbescherming bij de verantwoordelijke is:

De heer E. van de Wouw
Hamburgweg 8
7418 ES Deventer
Nederland
Tel.: 088-204055
E-mail: e.vandewouw@intr.nl

III. ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE DE GEGEVENSVERWERKING

1. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene wordt verkregen dient art. 6 lid 1a EU-gegevensbeschermingsverordening (AVG) als juridische basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene contractant is, dient art. 6 lid 1b van de AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Indien wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die ons verplicht persoonsgegevens te verwerken, dan is deze verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1c van de AVG als juridische basis. Voor het geval de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1d van de AVG als juridische basis. Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van een derde en wegen de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan de eerstgenoemde belangen dan dient art. 6 lid 1f AVG als juridische basis voor de verwerking.

2. Wissing van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Bovendien kan een opslag geschieden wanneer dit door de Europese of nationale wetgever werd voorzien in unierechtelijke verordeningen, wetten of overige voorschriften die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook gewist of geblokkeerd wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, behalve wanneer er een noodzaak bestaat om de gegevens langer op te slaan in verband met het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE WEBSITE EN HET AANMAKEN VAN LOGBESTANDEN

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer als onze internetpagina wordt bezocht verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de website bezoekt. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
• Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
• Het besturingssysteem van de gebruiker
• De internetserviceprovider van de gebruiker
• Het IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijdstip van het bezoek
• Websites via welke het systeem van de gebruiker op onze internetpagina terechtkomt
• Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht
• De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van gebruikers opgeslagen.

2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een verbinding van de website met de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Gegevens worden in logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De gegevens worden in dit verband niet gebruikt voor een analyse ten behoeve van marketingdoeleinden. Voor deze doeleinden hebben wij ook een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking op de grondslag van art. 6 lid 1f AVG.

3. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffendesessie beëindigd is. Ingeval van opslag van gegevens in logbestanden is dit na uiterlijk zeven dagen het geval.

Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd zodat een herleiding naar de klant die de website heeft bezocht niet meer mogelijk is.

4. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor exploitatie van de website absoluut noodzakelijk. De gebruiker kan daarom geen bezwaar maken.

V. GEBRUIK VAN COOKIES
1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser dan wel vanuit de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt dan kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekencombinatie waardoor de browser bij een volgende oproep van de website duidelijk kan worden geïdentificeerd. Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Enkele onderdelen van onze website vereisen dat de browser die de website oproept ook na wisselen van een pagina geïdentificeerd kan worden. In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

• Taalinstellingen

Wij gebruiken op onze website verder ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Op die manier kunnen de volgende gegevens overgedragen worden:

• ingegeven zoektermen
• frequentie van de paginabezoeken
• gebruik van website-functies

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd. Daardoor zijn de gegevens niet meer te herleiden naar de gebruiker die de website heeft bezocht. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website worden de gebruikers door middel van een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en gewezen op deze gegevensbeschermingsverklaring. In dit verband wordt er ook op gewezen hoe kan worden verhinderd dat cookies in de browserinstellingen worden opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt toestemming gevraagd voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens. In dit verband vindt ook een verwijzing naar deze gegevensbeschermingsverklaring plaats.

2. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers gemakkelijker te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina weer wordt herkend. Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

• het overnemen van taalinstellingen
• het registreren van zoektermen

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken. Het gebruik van de analyse-cookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies komen wij te weten hoe onze website wordt gebruikt en daardoor kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. Door het gebruik van cookies kan INTR. de gebruikers van onze website gebruiksvriendelijkere service aanbieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zou zijn. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website ten behoeve van de gebruiker geoptimaliseerd worden. Door de cookies zijn wij in staat, zoals al vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Doel van deze herkenning is de gebruikers het gebruik van onze website makkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt hoeft bijvoorbeeld niet steeds de complete zoekterm op te geven omdat de cookies het gezochte hebben onthouden. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het plaatsen van cookies blijvend herroepen. Verder kunnen al geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Wanneer de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert is het eventueel mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig te gebruiken zijn. Voor deze doeleinden hebben wij ook een rechtmatig belang bij de verwerking van de persoonsgegevens op de grondslag van artikel 6 lid 1f AVG.

3. Duur van de opslag

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vanaf deze computer naar onze pagina gestuurd. Daardoor heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen kunt u het plaatsen van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd dan kunnen eventueel niet meer alle functies van de website in volle omvang worden gebruikt.

VI. CONTACTFORMULIEREN EN E-MAILCONTACT

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website zijn contactformulieren aanwezig die gebruikt kunnen worden om elektronisch contact op te nemen of voor de aanmelding voor de nieuwsbrief.

Wanneer een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt dan worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens naar ons gestuurd en opgeslagen.

Op het tijdstip van verzending van het bericht worden bovendien de navolgende gegevens opgeslagen:

• Het IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijdstip van verzending

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces wordt gevraagd om de toestemming van de gebruiker en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. Alternatief kunt u ook contact met ons opnemen via het beschikbare e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dit verband worden er geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm is alleen bedoeld voor de verwerking van de contactopname. Van het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens is sprake ingeval van een contactopname per e-mail. De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens zijn nodig om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.Als het contactformulier bedoeld is als aanmelding voor toezending van de nieuwsbrief is bovendien XI van toepassing.

3. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden is dat het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende zaak definitief is geregeld. De tijdens de verzendprocedure verzamelde aanvullende persoonsgegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

VII. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN BETREFFENDE TOEPASSING EN GEBRUIK VAN FACEBOOK

INTR. gebruikt op haar website zogenaamde social plugins van het sociale netwerk Facebook.com. Een sociaal netwerk kan als platform dienen voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privé- profielen maken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken. Exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Wanneer een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.Bij elke oproep van een van de individuele pagina’s die een dergelijk plug-in bevat zijn deze in eerste instantie gedeactiveerd. Pas wanneer u de beschikbare knop van Facebook gebruikt worden de plugins geactiveerd en maakt uw browser verbinding met Facebook. Uw bezoek aan deze website kan daardoor eventueel door Facebook worden gevolgd. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd kan Facebook uw bezoek herleiden naar uw gebruikersaccount. Een overzicht van alle Facebook plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure krijgt Facebook informatie over welke specifieke sub-pagina van onze website door de betrokkene is bezocht. De door Facebook gepubliceerde gegevensbeschermingsrichtlijn, die onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/ te vinden is, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook aanbiedt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Bovendien zijn verschillende applicaties te verkrijgen die het mogelijk maken om de overdracht van gegevens aan Facebook uit te sluiten. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om overdracht van gegevens aan Facebook uit te sluiten.

VIII. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN BETREFFENDE TOEPASSING EN GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS (MET ANONIMISERINGSFUNCTIE)

Deze website maakt gebruik van de door Google Inc („Google“) aangeboden webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op de computer van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse van het bezoek aan de website mogelijk maken. De door de cookie geregistreerde informatie over het bezoek aan deze website door de gebruiker wordt gewoonlijk aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als de IP-anonymisering is geactiveerd op deze website wordt het IP-adres van de gebruikers door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar ingekort. Wij maken erop attent dat op deze website “_anonymizelp()” aan Google Analytics is toegevoegd en de IP-adressen daarom alleen ingekort verwerkt worden, zodat een persoonsgebonden identificeerbaarheid is uitgesloten. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten tegenover INTR. te verlenen.

U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser- software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie geregistreerde en aan uw bezoek van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de in de onderstaande link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

tools.google.com/dlpage/gaoptout Informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/de.html resp. onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

IX. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN BETREFFENDE TOEPASSING EN GEBRUIK VAN INSTAGRAM

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de service Instagram geïntegreerd. Instagram is een service die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en bovendien deze gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.De exploitant van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten. Wanneer u op de “Instagram-knop” klikt terwijl u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s linken aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij maken erop attent dat wij geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik van Instagram ontvangen. Verdere informatie kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

X. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN BETREFFENDE TOEPASSING EN GEBRUIK VAN YOUTUBE

De website van INTR. maakt gebruik van het videoplatform YouTube dat door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in de Verenigde Staten wordt geëxploiteerd. YouTube is een internetvideoportaal waarop uitgevers van video’s en anderen gratis videoclips kunnen plaatsen die ook gratis bekeken, beoordeeld en becommentarieerd kunnen worden. Wanneer u een pagina van onze website oproept maakt de daar verbonden player van YouTube verbinding met YouTube om de technische beschikbaarheid van een video of een ander audiobestand te waarborgen. Bij het maken van de verbinding met YouTube worden uw gegevens overgedragen aan YouTube voor het afspelen van een video of een audiobestand. Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door YouTube alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer kunt u vinden op de gegevensbeschermingsaanwijzingen van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

XI. NIEUWSBRIEF

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoerscherm aan ons overgedragen (zie ook onder VI.). Ook versturen wij de nieuwsbrief met inachtneming van de mededingingsbepalingen naar klanten uit ons bestand waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

2. Dubbele opt-in

De aanmelding voor de nieuwsbrief gebeurt via de dubbele opt-in-procedure. De registratiegegevens van de dubbele opt-in-aanmelding worden door ons opgeslagen om ook in het belang van de overige afnemers van de nieuwsbrief later de rechtmatige toestemming in de verwerking te kunnen aantonen.

3. Doel van de gegevensverwerking

Doel van de gegevensverwerking is het versturen van de nieuwsbrief. Deze is bedoeld om informatie te verstrekken over actuele product-, goederen- en marketingontwikkelingen alsmede over onze onderneming.

4. Opt-out

De toestemming voor toezending van de nieuwsbrief kan op elk moment zonder opgave van redenen worden ingetrokken. In dat geval worden de bovengenoemde gegevens gewist.

XII. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt dan bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie
2. Recht op rectificatie
3. Recht op wissing en blokkering
4. Recht op gegevensoverdracht
5. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring betreffende de gegevensbescherming
6. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Met betrekking tot deze rechten kunt u op elk moment contact opnemen met de bovengenoemde functionaris voor de gegevensbescherming.